Mai 2012

 

 

 

 

 

 

Ariane

 

                                                                                                                                       Ariane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhum

 

                                                                                                        Rhum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'Antilope

 

                                                                                                                                              L'Antilope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naufrage

 

                                                                                                                                                 Naufrage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte

 

                                                                                                                                          Charlotte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minotaure

 

                                                                                                  Minotaure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Tranchée

 

                                                                                                           La Tranchée